Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Algemene woorwaarden

 1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 2. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn.
 3. Webhulp® is een geregistreerd merk
 4. De koper dient te zorgen dat de diensten door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd door ter beschikking van alle noodzakelijke gegevens van digitale toegang, domeinrechten, ftp-gegevens enz…
 5. Offertes zijn slechts 30 kalenderdagen geldig, tenzij anders schriftelijk bevestigd. Onze offertes omvatten nooit vergoedingen voor beschermd bronmateriaal, zoals audio-, film-, beeldfragmenten, en gelijkaardig. Inbreuken van auteursrechten en andere wetten kunnen nooit verhaald worden op webhulp.be
 6. Alle prijzen vermeld in offertes zijn steeds exclusief BTW.
 7. Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de klant er ook geen aanspraak kan
 8. Een voorschot is steeds noodzakelijk en zal opgemaakt worden in onderling overleg. Het voorschot moet overgeschreven zijn vooraleer met de werken een aanvang kan genomen worden.
 9. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de geleverde onderdelen die we zelf ontwikkelen. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid
 10. Wij behouden ons het het recht voor, zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever, eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als de aard of definitie van de opdracht ten opzichte van deze opgenomen in de offerte veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht.
 11. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 12. Wanneer de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van Gent gebracht worden.

Privacy voorkeuren
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.